دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمود منشی باشی

پسر ستاره (اهل خمسه) و احمد عمادالممالک؛ برادر میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، میرزا ابراهیم تاجراف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، مرتضی خان، و اسمعیل بهرامی (عمادالممالک).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید