دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یوسف

سرهنگ یوسف، پسر ستاره (اهل خمسه) و احمد عمادالممالک، پیشکار موقرالسلطنه بود. برادرانش عبارتند از: میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، محمود منشی باشی، مرتضی خان، میرزا ابراهیم تاجراف، اسمعیل بهرامی (عمادالممالک).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید