دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرتضی خان

پسر احمد عمادالممالک و ستاره (اهل خمسه)؛ برادر میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، میرزا ابراهیم تاجراف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، محمود منشی باشی، و اسمعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ پدر غلام رضا خان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید