دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا علی خان

میرزا علی خان (عمو) پسر فاطمه (دختر میرزا اسمعیل طغرود) و میرزا عبدالوهاب؛ برادر ابوالحسن خان و احمد عمادالممالک؛ و همسر زهرا سلطان بود.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید