دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد عمادالممالک

پسر فاطمه (دختر میرزا اسمعیل طغرود) و میرزا عبدالوهاب؛ همسر ستاره (اهل خمسه) و زهرا (دختر حاج میرزا زکی)؛ برادر ابوالحسن خان و میرزا علی خان؛ فرزندانش عبارتند از: میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، محمود منشی باشی، میرزا ابراهیم تاجرف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، اسمعیل بهرامی (عمادالممالک)، و مرتضی خان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید