دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا ابراهیم تاجراف

پسراحمد عمادالممالک و ستاره (اهل خمسه)؛ برادر محمود منشی باشی، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، مرتضی خان، و اسمعیل بهرامی (عمادالممالک).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید