دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان)

میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه) پسر احمد عمادالممالک و ستاره (اهل خمسه)؛ برادر محمود منشی باشی، میرزا ابراهیم تاجراف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، مرتضی خان، و اسمعیل بهرامی (عمادالممالک).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید