دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه

دختر میرزا اسمعیل طغرود و همسر میرزا عبدالوهاب؛ فرزندانش عبارتند از: احمد عمادالممالک، ابوالحسن خان، و میرزا علی خان.

این اطلاعات برگرفته از اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید