دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا عبدالوهاب

همسر فاطمه (دختر میرزا اسمعیل طغرود)؛ پدر احمد عمادالممالک؛ برادر میرزا علی خان و دکتر ابوالحسن خان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید