دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالحسن خان

ابوالحسن خان پسر فاطمه (دختر میرزا اسمعیل طغرود) و میرزا عبدالوهاب؛ برادر احمد عمادالممالک و میرزا علی خان؛ همسر فاطمه سلطان (دختر حاج میرزا زکی) و شاهزاده خانم (دختر میرزا محمد کریم خان).

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید