دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

الهه بهرامی

مجموعه ای از عکس های خانوادگی، آلبوم عکس، شجره نامه، و اسناد مالی و حقوقی شامل وصیت نامه، پشه نامه، نکاح نامه، صلح نامه، و اعطای لقب

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۴ دی ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 16175
  •