دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ستاره

ستاره (اهل خمسه) همسر احمد عمادالممالک بود. فرزندانش عبارتند از: اسمعیل بهرامی عمادالممالک، میرزا عبدالوهاب منشی باشی (حمیدالسلطان، حاکم ساوه)، میرزا ابراهیم تاجراف، سرهنگ یوسف (پیشکار موقرالسلطنه)، مرتضی خان، و محمود منشی باشی.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه و اسناد خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید