دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یحیی عدل

ت ۱۲۸۷ ش تهران

پسر امیرزاده خانم (قمر) و یوسف عدل؛ با فرناند تلیه (اهل فرانسه) ازدواج کرد و فرزندان آنها یوسف و کاترین هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید