دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس فر عدل

ت ۱۲۸۹ ش
و ۱۳۶۳ ش

دختر امیرزاده خانم (قمر) و یوسف عدل، همسر محمد ولی فرمانفرمائیان، و مادر گلناز

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید