دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ارغوان ایدون

ت ۱۱ ارديبهشت ۱۲۹۰ ش یزد
و ۳۰ آذر ۱۳۵۷ ش هوستون (تگزاس)

دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی؛ همسر رستم ایدون؛ فرزندان: کورش و مهوش

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو