دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهربانو مرزبان

دختر مرزبان؛ همسر دینیار باستانی؛ و مادر ارغوان، لعل، و خسرو؛ مهربانو در سن پنجاه و پنج سالگی فوت کرد.

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید