دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معصومه نظام مافی

دختر خدیجه سلطان و رضا قلی خان نظام السلطنه، همسر ابراهیم قراگوزلو

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو