دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه سلطان خانم در میان فرزندان و نوه ها

خدیجه سلطان خانم در میان فرزندان و نوه ها

ردیف پشت، از راست: محمد علی خان نظام مافی، معصومه خانم نظام مافی، محمد تقی خان نظام مافی، و زهرا سلطان عزت السلطنه؛‌ ردیف وسط، از راست: منیژه و صادق نظام مافی (فرزندان رقیه خانم و محمد تقی خان)، خدیجه سلطان خانم (نشسته)، عزت الملوک فرمانفرمائیان (دختر زهرا سلطان و عباس میرزا سالار لشکر)، و پری نظام مافی (دختر رقیه خانم و محمد تقی خان)؛ ردیف جلو، از راست: هما و تاج الملوک فرمانفرمائیان (دختران زهرا سلطان و عباس میرزا). محمد علی خان، معصومه خانم، محمد تقی خان، و زهرا سلطان فرزندان خدیجه سلطان خانم و رضا قلی خان نظام السلطنه بودند.