دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه سلطان انیس ‌الدوله

و ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۳۱۴ ق تهران

فاطمه سلطان انیس الدوله یکی از مهم ترین همسران ناصرالدین شاه در سال ۱۲۵۸ ق در امامه، روستایی در لواسان، به دنیا آمد. در سال ۱۲۷۶ ق با ناصر الدین شاه ازدواج (صیغه) کرد و خیلی‌ زود بعد از قتل ناصرالدین شاه فوت کرد.

فاطمه سلطان از خانواده‌ای روستایی بود که بعد از فوت پدرش، نور محمد، و ازدواج مادرش به روستای دولاب نزدیک تهران آمد. کارش را در اندرون شاه به عنوان پیشخدمت جیران فروغ السلطنه، سوگلی شاه، شروع کرد. پس از فوت جیران، چند ماه بعد از ازدواج او با ناصر الدین شاه، مورد علاقه شاه شد و شاه به او انیس الدوله لقب داد. انیس الدوله بی‌پروا بود و بدون ترس شاه را نقد می‌کرد. در اکثر سفرهای شاه او را همراهی می کرد، اما در سفر شاه به اروپا در سال ۱۲۹۰ ق، انیس الدوله را از مسکو به خاطر حجابش برگرداندند و او که صدر اعظم، میرزا حسین خان مشیرالدوله، را مقصر می‌دانست کینه وی را به دل گرفت. انیس الدوله مسؤول پذیرایی از همسران مقامات خارجی بود و بعد از مرگ مهد علیا برگزاری مراسم را به عهده گرفت. بستن

Iranica.com; Amanat, Abbas, “Taj al-Saltan, Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess from the Harem to Modernity 1884-1914”, Yale University, 1993, published by Mage, Washington, DC; Tafazuli, Abu al-Qasim, “Az Furugh al-Saltanah ta Anis al-Dawlah: Zanan-i Haramsara-yi Nasir al-Din Shah”, 1377, Tehran, Qiyam; Tafazuli, Abu al-Qasim, “Rusta-yi Imammah va Anis al-Dawla”, 1363, Tehran, Sarv. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو