دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن بیانی

مجموعه شامل چندین آلبوم حاوی پشه نامه، نامه همراه پاکت، صلح نامه، وصیتنامه، چندین عکس، و اشیاء روزمره است. صحبت‌های بهمن بیانی درباره این مجموعه را در فایل صوتی بشنوید.

گزینه ای از اقلام

Audio


تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    اکثر اشیاء این مجموعه متعلق به مادربزرگ بهمن بیانی بوده است. قدیمی ترین فقره این مجموعه از دوران آقا محمد خان قاجاراست، و جدیدترین آنها به زمان پهلوی برمی گردد. در بین اشیایی که برای استفاده در وب سایت «دنیای زنان در عصر قاجار» انتخاب شده است، قدیمی ترین شیئ به دوران فتحعلی شاه و جدیدترین آنها به اوایل دوران پهلوی برمی گردد.

  • تاریخ از ۱۲۱۹ ق تا ۱۳۴۸ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1131-1142
  •