دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر حسن خان شجاع السلطنه

امیر حسن خان شجاع السلطنه وشمگیر پسر محمد باقر خان سردار اکرم بود. ابتدا با تاج السلطنه، دختر توران السلطنه و ناصرالدین شاه، ازدواج کرد.تاریخ عقد نکاح ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۱۱ ق و ازدواج در سال ۱۳۱۴ ق بود. آن دو صاحب چهار فرزند شدند: قمرتاج توران الدوله، فخر ایران، امیرعباس (دیباج)، و فخر زمان. این ازدواج در سال ۱۳۲۴ یا ۱۳۲۵ ق به جدایی انجامید. ازدواج دوم شجاع السلطنه با عزیز الملوک بود که به جدایی انجامید. شجاع السلطنه سپس با بشیرالملوک، دختر خانم بزرگ و بشیرالسلطنه، ازدواج کرد و فرزند آن دو چنگیز وشمگیر نام داشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید