دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا علی خان امین الدوله

ت ۱۲۶۰ ق
و ۱۳۲۲ ق گیلان

پسر حاج میرزا محمد خان سینگی مجدالملک؛ با محترم السلطنه ازدواج کرد و فرزندشان محسن خان امین الدوله نام داشت؛ سایر القاب: امین الملک، منشی حضور، و صدر اعظم

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴، ص. ۴۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو