دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات حسن آقا و وزارت عدلیه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ ق

مکاتبات حسن آقا و وزارت عدلیه، ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۵ ق

عریضه آقا حسن آقا (دو نسخه) به محکمه ابتدائی عدلیه ایالت آذربایجان (۶ ربیع الآخر ۱۳۴۲)، مدعی: آقا حسن آقا، شغل تجارت، محل اقامت تبریز، مبنی بر اینکه خمس اموال و املاک مستغلات حاجی بابا که صورت آن ضمیمه عرضحال است متعلق به موکل اوست و مابقی مابین اشخاصی که اسامی ایشان ذیلاً شرح داده می شود مشترک است: یک خمس متعلق به آقا حسن آقا (عارض)؛ یک خمس متعلق به وراث حاجی علی اکبر مرحوم: شکر خانم همسرش، و فرزندان: حاجی جواد آقا، آقا زینال، خدیجه خانم، و زهرا خانم؛ یک خمس متعلق به وراث آقا علی اصغر مرحوم: آقا رضا، کبری خانم، آسیه خانم که ثمنه او در اموال مانده و اخیراً حاجی او را به عقد خود در آورده؛ یک خمس متعلق به وراث مشهدی نجف مرحوم: صغری خانم، سریه خانم همسر حاجی جواد، محسن آقا، محمود آقا، و فاطمه خانم؛ وراث حاجی بابا آقای مرحوم: آقا سلیمان، آقا مهدی، آقا محمد علی، و رباب خانم. اموال و املاک مستغلات منقولاً و غیر منقولاً معروف به شرکت حاجی بابا به اشخاص فوق الذکر تعلق دارد و چون شرکا بدون اذن همدیگر در اموال مزبور دخالت می کنند، تقاضای تقسیم املاک و استرداد سهم موکل کرده و اینکه و با صدور قرار مابین شرکا آنها را از مداخله ممنوع کنند؛ قرار شعبه اول - وزارت عدلیه (۲۴ ربیع الاول ۱۳۴۴) و حکم دیوانعالی - وزارت عدلیه (۲۸ محرم ۱۳۴۵)، اشاره به عرضحال شانزدهم ربیع الثانی ۱۳۴۲ آقا حسن گنجه به وکالت از میرزا جواد خان، درباره تقسیم املاک شرکت حاجی بابا (به همان صورت که در بالا آمده) و درباره مداخله شرکاء در اموال، درخواست رسیدگی و تقسیم اموال و منع شرکاء از مداخله؛ درباره حکم حاجی میرزا ابوالحسن آقای مجتهد و عدم حضور همه شرکا.