دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مشهدی نجف محمداوف

مشهدی نجف محمداوف، پسر حاجی محمد گنجه و برادر حاجی بابا، حاجی علی اکبر، علی اصغر آقا، و نرجس خانم؛ فرزندان: صغری خانم، سریه خانم، فاطمه خانم، محمود آقا، و محسن آقا

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید