دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا رضا محمداوف

آقا رضا محمداوف تاجر گنجه، پسر آسیه خانم و علی اصغر آقا محمداوف؛ فرزندان: طلعت خانم، آسیه خانم، ملیحه خانم، علیرضا، یونس آقا، کاظم آقا، و توفیق آقا

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو