دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی علی اکبر محمداوف

حاجی علی اکبر محمداوف تاجر گنجه، پسر حاجی محمد گنجه و برادر حاجی بابا، علی اصغر آقا، مشهدی نجف، و نرجس خانم؛ همسر شکر خانم (دختر بی بی خانم و حاجی اللهیار گنجه)؛ فرزندان: خدیجه خانم، زهرا خانم، حاجی جواد، و زین العابدین

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو