دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم

همسر علی اصغر آقا محمداوف؛ فرزندان: کبری خانم و آقا رضا؛ پس از فوت‌ علی اصغر آقا با حاجی بابا محمداوف ازدواج کرد.

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید