دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صغری خانم محمداوف

دختر مشهدی نجف محمداوف؛ همسر سلیمان بیک (پسر حاجی بابا محمداوف)

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید