دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زهرا خانم محمداوف

دختر حاجی علی اکبر محمداوف تاجر گنجه؛ همسر آقا محمد حسن تاجر گنجه

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید