دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جواد آقا محمداوف

پسر حاجی علی اکبر محمداوف تاجر گنجه؛ همسر سریه خانم (دختر مشهدی نجف محمداوف)

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید