دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی بابا محمداوف

حاجی بابا محمداوف تاجر گنجه، پسر حاجی محمد گنجه و برادر حاجی علی اکبر، علی اصغرآقا، مشهدی نجف، و نرجس خانم؛ فرزندان: رباب خانم، آقا سلیمان بیک، آقا مهدی، آقا محمد علی. حاجی بابا بعد از فوت علی اصغر آقا با همسر او، آسیه خانم، ازدواج کرد.

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو