دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر آقا محمداوف

پسر حاجی محمد گنجه و برادر حاجی بابا، حاجی علی اکبر، مشهدی نجف آقا، و نرجس خانم؛ همسر آسیه خانم؛ فرزندان: کبری خانم و آقا رضا

این اطلاعات از اسناد مجموعه سرابی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید