دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا سرابی اقدم

مجموعه ای از اشیاء زندگی روزمره، مکاتبات، نوشته ها، و اسناد حقوقی و مالی شامل صلح نامه و بیع نامه، وصیت نامه، وکالت نامه، استشهاد نامه، و نکاح نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۲ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14148
  •