دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

افراد بر حسب شماره گذاری در تصویر دوم: ۱- گوهر خانم (پرستار شیرین ملاح) ۲- روشن وزیری (دختر شاه زنان علوی و علی اصغر وزیری) ۳- مریم وزیری (دختر موسی خان وزیری) ۴- شیرین ملاح (دختر مهین دخت وزیری و خسرو ملاح) ۵- خسرو ملاح (پسر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح) ۶- فرشته وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری) ۷- اسدالله تاروردی (همسر مهرانگیز ملاح) ۸- مهرانگیز ملاح (دختر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح) ۹- مهین دخت وزیری (دختر رقیه خانم و حسنعلی وزیری) ۱۰- پروانه وزیری (دختر شاه زنان علوی و علی اصغر وزیری) ۱۱- آقا بزرگ ملاح ۱۲- خدیجه افضل وزیری ۱۳- عذرا حجازی ۱۴- شاه زنان علوی (همسر علی اصغر وزیری) ۱۵- ناشناخته ۱۶- عالیه خانم (همسر عبدالله خان) ۱۷- عبدالله خان وزیری (برادر موسی خان وزیری) ۱۸- علینقی وزیری (کلنل) ۱۹- شیده وزیری (دختر شاه زنان علوی و علی اصغر وزیری) ۲۰- گیتی بنان (دختر مریم وزیری و غلامحسین بنان) ۲۱- بهروز بیات (پسر مه لقا ملاح و محمد زمان بیات)