دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خسرو ملاح

ت ۱۳۰۶ ش

خسرو ملاح، پسر خدیجه افضل وزیری و آقا بزرگ ملاح و نوه بی بی خانم استرآبادی، در سال ۱۳۰۶ ش به دنیا آمد. او با دختر دایی اش، مهین دخت وزیری، ازدواج کرد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید