دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسدالله تاروردی

ت ۱۳۰۱ ش
و ۱۸ تير ۱۳۵۸ ش

اسدالله تاروردی، متولد ۱۳۰۱ ش، در خرداد سال ۱۳۲۷ ش با مهرانگیز ملاح ازدواج کرد. وی در ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۸ ش در سن ۵۷ سالگی از بیماری سرطان درگذشت.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید