دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه حاجیه ام کلثوم خانم و حاجی جواد آقا، ۱۳۲۴

صلح نامه حاجیه ام کلثوم خانم و حاجی جواد آقا، ۱۳۲۴

حاجی میرزا حاجی آقا، پسر آقا میرزا عباسقلی، به وکالت از همسرش، حاجیه ام کلثوم خانم، نیم دانگ و یک سته الا یک مثقال و ثلث مثقال از یک دانگ از شش دانگ شایع قریه روستای ترکمپور از محال مهران رود از آبی و دیمی و تلال و جبال و انهار و اشجار و دهکده و خرمنگاه را در مقابل مبلغ پنج هزار و دویست تومان قران جدید الضرب به حاجی جواد آقا تاجر گنجوی، پسر حاجی علی اکبر، منتقل کرده است. حاجیه کلثوم خانم و حاجی میرزا حاجی آقا در دو سند جداگانه بعدی این مصالحه را تأیید کرده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ رجب ۱۳۲۴ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A19
  •