دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعیین سهم برادران محمداوف و خواهرزاده شان

تعیین سهم برادران محمداوف و خواهرزاده شان

این سند در سه نسخه نوشته شده است: به موجب شراکت چندین ساله چهار نفر برادران محمداوف، حاج بابا، مرحوم حاج علی اکبر آقا، مرحوم آقا علی اصغر، و مرحوم آقا مشهدی نجف، از کلیه تجارت جاریه املاک واقع در آذربایجان و اسلامبول [استانبول] شریک و سهیم بودند و سه نفر از شرکا در تاریخ ورقه وفات یافته بودند و سهم هریک از ایشان به وراث خود انتقال یافته بود. اسامی وراث هریک: وراث مرحوم حاج علی اکبر: حاج جواد آقا، آقا زین العابدین (که به موجب انتقال نامه جداگانه تمامی دارائی خود را به حاج جواد آقا منتقل کرده است)، خدیجه خانم، و زهرا خانم که هردو زنده می باشند؛‌ وراث مرحوم آقا مشهدی نجف: آقا محسن آقا، آقا محمود آقا، سریه خانم که در قید حیات است و دیگری صغری خانم (همسر آقا سلیمان بیک فرزند حاج بابا آقا) که وفات کرده است؛ وراث مرحوم آقا علی اصغر: آقا رضا آقا. چون آقا حسن آقا (پسر مرحومه نرجس خانم و مرحوم آقا ابراهیم) خواهرزاده برادران محمداوف در رشته تجارتی و ابتیاع املاک مزبورین دخیل بوده و از قدیم اشتغال تمام داشته است، در شراکت سهمی به او معین شده بوده که در این تاریخ حاج بابا آقا و وراث باقی شرکا برای اینکه در آتیه مسبب اختلافات و مشاجر فیمابین نشود پنج سهم قرار دادند و یک سهم را به آقا حسن آقا واگذار کردند با این شرط که چنانچه سلیمان بیک از وراث مرحوم مشهدی نجف آقا ترکه همسرش صغری خانم را طلب کند، آقا حسن آقا از عهده او برآید. این شراکت شامل تمام دارائی ها از خانه باغچه های متعدد مسکونی و غیر مسکونی واقع در تبریز و اسلامبول و مخلفات در هر یک از آنها و اموال تجارتی و نقود و مطالبات و قروضات و املا و قراء و قنوات و دکاکین و مستقلات و غیره و کلیه قبالجات و بروات و چک و قبوضات و دفاتر و هر آنچه سندیت دارد می شود. بعد از این مصالحه هایی بین سایر وراث صورت گرفته است که تفصیل آن در سند آمده است.