دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرشیده میربغداد آبادی

ت ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ ش

فرشیده میربغدادآبادی، دختر نصرت خانم و علی میر بغداد آبادی، در ۲۴ بهمن ۱۳۲۹ به دنیا آمد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو