دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌ های سید حامد سید امامی

صحبت‌ های سید حامد سید امامی

صحبت‌ های سید حامد سید امامی در حضور افسانه نجم آبادی و فرشیده میربغدادآبادی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ در منزل او در تبریز. او خاطراتی از افراد نسل قبل خانواده خود می‌گوید.