دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت‌های ناهید توللی (کاظمی) و داوود کاظمی

صحبت‌های ناهید توللی (کاظمی) و داوود کاظمی

گفتگوی فرشیده میربغدادآبادی با ناهید توللی (کاظمی) و همسرش، داوود کاظمی، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ در تهران؛ آقای کاظمی به همراه ناهید خانم خاطراتی در مورد مادر، پدر، همسر اول پدر، و افراد دیگر خانواده بیان می کنند.