دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدیقه خانم

صدیقه خانم دختر ستاره خانم (شاهزاده گلین) و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام وهمسر ابو الحسن بهاء نظام بهلول.

صدیقه خانم دختر ستاره خانم (شاهزاده گلین) و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام وهمسر ابو الحسن بهاء نظام بهلول. خواهر زهرا خانم و میرزا حسن شیخ الاسلامی (رئیس المجاهدین). بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو