دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فتحعلى شاه قاجار

ت ۱۱۸۵ یا ۱۱۸۶ ق دامغان
و ۱۲۴۹ یا ۱۲۵۰ ق

فتحعلى شاه قاجار فرزند حسینقلی خان قاجار قوانلو جهانسوز بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو