دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روزنامه سفر

روزنامه سفر

روزنامه سفر علویه خانم کرمانی است که به همراه علیخان و تنی چند راهی حج و زیارت عتبات عالیات شد و در راه برگشت به ایران از چند شهر مختلف از جمله تهران و همچنین دربار ناصری دیدن کرد. این سفرنامه را خود علویه خانم نوشته است. در صفحه اول کتاب ( که آن را علیخان از قول علویه خانم نوشته است)، علویه خانم دلیل نگارش سفرنامه را دلتنگی از نبود همسرش و ذکر وقایع جهت ثبت در تاریخ ذکر کرده است. اسم واقعی نویسنده مشخص نیست و «علویه خانم کرمانی» نامی است که رسول جعفریان که این روزنامه سفر به همت او چاپ شده استفاده کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۹ ق تا ۱۳۱۲ ق
 • یادداشت ها

  برای توضیحات بیشتر بنگرید به نسخه چاپی به مشخصات: روزنامه سفر حج، عتبات عالیات و دربار ناصری، به کوشش رسول جعفریان، قم: نشر مورخ،۱۳۸۶.

 • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (۳۹۳ امام جمعه)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
 • تاریخ آپلود ۴ آبان ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1255A2
 •