دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترلان خانم

ترلان (طرلان) خانم، دختر الله يار خان قليجه و همسر فتحعلی شاه

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۹. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید