دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنگ رساله (خاقانیه)

جنگ رساله (خاقانیه)

جنگ رسالات، فهرست کامل در آغاز نسخه آمده، از جمله شامل سؤالهایی که فتحعلی شاه قاجار از شیخ احمد احسائی پرسیده و پاسخ های او. دو سؤال درباره چگونگی ازدواج و نکاح بهشتیان، و تعداد زنانی که مرد می تواند در بهشت اختیار کند است. کاتب سید عبدالباقی حسینی کاشانی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۴۷ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۰۵۰/۶)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A25
  •