دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک زاده خانم عزت الدوله

ت ۱۲۴۸ ق
و ۱۳۱۸ ق

دختر مهد علیا و محمدشاه قاجار و خواهر ناصرالدین شاه؛ ازدواج اول با میرزا محمد تقی خان امیرکبیر، فرزندان: تاج‌ الملوک و همدم الملوک؛ ازدواج دوم با میرزا کاظم نظام‌ الملک؛ ازدواج سوم با انوشیروان خان (شیر خان) عین الملک (اعتضادالدوله)، فرزندان: سه پسر؛ ازدواج چهارم با یحیی خان معتمد الملک (مشیرالدوله)، فرزندان: افسرالسلطنه و حسین خان معتمدالملک؛ و ازدواج پنجم با نصرالله خان.

ملک زاده خانم عزت الدوله، دختر مهد علیا و محمدشاه قاجار و خواهر ناصرالدین شاه، در سال ۱۲۴۸ به دنیا آمد. در سال ۱۲۶۵ ق با میرزا محمد تقی خان امیرکبیر ازدواج کرد و دخترانشان تاج‌ الملوک و همدم الملوک نام داشتند؛ پس از کشته شدن میرزا محمد تقی خان با میرزا کاظم نظام‌ الملک (پسر میرزا آقا خان نوری) ازدواج کرد و بعد از تبعید میرزا آقا خان نوری از نظام‌ الملک جدا شد. سپس با انوشیروان خان (شیر خان) عین الملک (اعتضادالدوله) ازدواج کرد و آن دو صاحب سه پسر شدند. شیر خان در سال ۱۲۸۵ درگذشت. بعد از آن، عزت الدوله با یحیی خان معتمد الملک (مشیرالدوله) ازدواج کرد و فرزندان آن دو افسرالسلطنه و حسین خان معتمدالملک بودند. پس از درگذشت یحیی خان، عزت الدوله با نصرالله خان (از اجزاء وزارت خارجه) ازدواج کرد. عزت الدوله در سال ۱۳۱۸ ق در هفتاد سالگی درگذشت. بستن

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴؛ نوایی، عبدالحسین، مهد علیا به روایت اسناد، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۳، ص ۵۰ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو