دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا یحیی خان معتمد الملک (مشیرالدوله)

ت ۱۲۴۷ ق
و ۱۳۰۸ ق

میرزا یحیی خان قزوینی کشیکچی باشی (مشیرالدوله)، پسر میرزا نبی خان امیر دیوان، برادر میرزا حسین خان سپهسالار، و همسر چهارم ملک زاده خانم عزت الدوله بود؛ فرزندان آن دو: افسرالسلطنه و حسین خان معتمدالملک

وی مقام‌هایی کلیدی همچون وزارت امور خارجه و حکومت عراق، کمره، لرستان و فارس را بر عهده داشت. در سال ۱۲۸۴ به معتمد الملک ملقب شد، در سال ۱۲۸۹ به سمت کشیکچی باشی شاه و در سال ۱۲۹۹ پس از درگذشت برادرش به مشیرالدوله ملقب و وزیر عدلیه شد؛ سایر القاب: آجودان مخصوص، وزیر مخصوص، و جناب اشرف بستن

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴، ص. ۱۵۱. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو