دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدیع الملک میرزا عمادالدوله

و ۱۲۵۴ ش

پسر امامقلی میرزا دولتشاهی عمادالدوله و برادر سلطان ابراهیم میرزا (مشکات الدوله) و عزت ملک (اشرف السلطنه)؛ پدر هما خانم بهجت السلطنه، سلطنت خانم محترم السلطنه، حمیده خانم، بانو خانم، بتول خانم، موچول خانم، عصمت خانم، مسعود میرزا، و منوچهر میرزا

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید