دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تأیید انحصار وراثت اسمعیل بهرامی، ۱۳۲۶ ش

تأیید انحصار وراثت اسمعیل بهرامی، ۱۳۲۶ ش

گزیده متن: رونوشت اطلاعیه ابوالقاسم طالقانی رئیس شعبه ۲ دادگاه بخش طهران مبنی بر تأیید وراثت هشت نفر وراث اسمعیل بهرامی (عمادالممالک) [پیشکار موقرالسلطنه] متوفی در ۱۹ خرداد ۱۳۲۶ مشتمل بر سه پسر و پنج دختر، پس از استماع گواهی گواهان و سه نوبت چاپ مراتب در روزنامه رسمی و اطلاعات؛ تقسیم کلیه ماترک نامبرده بین فرزندانش به نسبت دو برای پسر و یک برای دختر. محمدهادی طهرانی‌زاده کاتوزیان به وکالت از فضل‌الله بهرامی دادخواست حصر وراثت را به شعبه یاد شده ارائه کرده است. [نام همسر وی سعادت‌السلطنه که دختر سعید لشکر بوده و فرزند دیگرش عیسی- که نامش در شجره‌نامه خاندان ثبت است- در بین وراث دیده نمی‌شود].